Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 05 0601
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 050601
Katalogové číslo 32684
Název dokumentu Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka
Anglický název Welding Safety measures for welding of metals Performance
Datum vydání 01.02.1993
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.03.1993
Věstník vydání (měs/rok) 14/92
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.10 - Procesy svařování
Subsektor
Deskriptory DL/DM,GMC,GPV,PGD/PGN,ZIB.V
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
17151ČSN 05 0601 1993Z1
18744ČSN 05 0601 1993Z2
57027ČSN 05 0601 1993Z3
507971ČSN 05 0601 1993Z4
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 05 0601 V této normě jsou podle § 3 Zákona č. 142/1991 Sb., o československých normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, SÚBP, SBÚ, MV ČR, MV SR, MZ ČR, MZ SR na základě jejich požadavků ta ustanovení, kapitoly, články a přílohy v tom rozsahu, jak je uveden v tabulce v úvodní části normy. Poznámka: Jde o jednu z nejrozsáhlejších (a málo přehledných) tabulek, zazávazňující prakticky každý článek, na základě požadavku jiného neopomenutelného účastníka řízení. Norma určuje bezpečnostní požadavky na sváření, naváření, tepelné dělení a další způsoby zpracování kovů (dále jen sváření), při kterých se používá svářecí zařízení, nezávisle od stupně automatizace. Bezpečnostní ustanovení specifická pro jednotlivé způsoby sváření jsou uvedeny v samostatných normách (ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650, ČSN 05 0661, ČSN 05 0671, ČSN 05 0672 atd.), které se musí používat spolu s touto normou společných ustanovení pro provoz. Norma rozvádí (specifikuje) nebezpečí při sváření, jak je obecněji uvedeno v ČSN 05 0600. Příkladově uvádíme: Čl.3.1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Čl.3.2 Ochrana před úrazem pohyblivými částmi zařízení. Čl.3.3 Ochrana před popálením. Čl.3.4 Ochrana před úrazem rozstřikem kovu a úlomky strusky. Čl.3.5 Ohrožení zdraví škodlivinami. (V této subkapitole jsou specifikovány např. v čl.3.5.1 Škodliviny svářecího aerosolu, kde se stanoví, že "v dýchací zóně pracovníka nesmí škodliviny překročit přípustné množství podle 3.6.1.1.1 ČSN 05 0600:1993". Dále pak v čl.3.5.2 Záření se uvádí, že "před škodlivým účinkem záření (vysokofrekvenčního, infračerveného, viditelného, ultrafialového, ionizujícího) vznikajícího při sváření musí být pracovník na svářečském pracovišti chráněn osobními ochrannými pracovními prostředky a osoby v okolí pracoviště zástěnami (např. clonami, kryty, závěsy apod.". Dále pak v čl.3.5.3 Hluk se stanoví, že "před škodlivým účinkem hluku vznikajícím na svářečském pracovišti a v jeho okolí pracovník musí být chráněn osobními ochrannými pracovními prostředky, nebo umístěním zdroje hluku mimo pracoviště". Konečně v čl.3.5.5 se zmiňují mikroklimatické podmínky. Stanoví se, že "před překročením únosných mikroklimatických podmínek musí být pracovník svářečského pracoviště chráněn prostředky proti šíření tepla sáláním (např. zástěnami apod.), a vhodným oděvem".) Další subkapitola 3.6 se týká prací se zvýšeným nebezpečím. V čl.3.6.1 se uvádí charakteristika prací se zvýšeným nebezpečím takto: "práce se zvýšeným nebezpečím jsou takové práce, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí úrazu (elektrickým proudem, popálením, zadušením, otravou) nebo trvalé poškození zdraví (svářecím aerosolem, zářením, hlukem atd.), nebo požáru, nebo výbuchu". Dále se pak vyjmenovávají nebo blíže specifikují ona zvýšená nebezpečí pod písm. a) až j). Jsou to - podle normy - z hygienického hlediska především tyto práce: "g) Práce v pracovním ovzduší s překročením průměrných hodnot NPK-P nebo s překročením přípustného množství svářecích kouřů v pracovním ovzduší, přičemž není překročena ani pro jednu škodlivinu mezní hodnota NPK-P podle 3.6.1.1.1 ČSN 05 0600:1993. h) Práce v prostředí s vyšší intenzitou záření, než je hygienicky přípustná pro vysokofrekvenční záření podle 3.6.2.2.1 a 3.6.2.2.2 ČSN 05 0600, infračervené záření podle 3.6.2.3 ČSN 05 0600, viditelné záření podle 3.6.2.4 ČSN 05 0600, ultrafialové záření podle 3.6.2.5 ČSN 05 0600, ionizující záření podle 3.6.2.6 ČSN 05 0600:1993. i) Práce na pracovišti s lasery třídy IIIb a IV nebo při sváření elektronem v (ochranné) atmosféře, jestliže technická opatření nevylučují nebezpečí zasažení pracovníka přímým nebo odraženým paprskem. j) Práce, při nichž ekvivalentní hladina hluku překračuje nejvyšší hladinu hluku, stanovenou podle 3.6.3.2 ČSN 05 0600:1993." V další části jsou uváděna základní technická (i organizační) preventivní opatření. Ve