Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 07 0240
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 070240
Katalogové èíslo 32654
Název dokumentu Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
Anglický název Warm water and low-pressure steam boilers. Basic regulations
Datum vydání 01.01.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 13/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory ABL,ABL.L,AL,AP/AW,BL/BY,LBB.H,LBB.HC,NCF.L,ZKH
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
21763ČSN 07 0240 1992Z4
26630ČSN 07 0240 1992Z5
56388ČSN 07 0240 1992Z6
64242ČSN 07 0240 1992Z9
60148ČSN 07 0240 1992Z8
58386ČSN 07 0240 1992Z7
17921ČSN 07 0240 1992Z2
19574ČSN 07 0240 1992Z3
16360ČSN 07 0240 1992Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
33673ČSN 07 0240 1985
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 07 0240 Tato norma je v článcích 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.3.2 podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v oblasti působnosti MV ČR a MV SR, a v článcích 4.1.1, 4.3.1, 4.5.1 podle ustanovení téhož zákona v oblasti působnosti ČÚBP a SÚBP na základě jejich požadavku. Velmi rozsáhlá technická norma (cca 30 stran) s mnoha normativními přílohami, označenými A až Y. normalizuje jednak názvosloví a třídění, jednak technické požadavky a jejich zkoušení. V čl.4.1.3 jsou stanoveny požadavky na bezpečnost a hygienu, a to v pěti článcích, které se týkají elektrické bezpečnosti, ochranných krytů, povrchových teplot, sil potřebných k ovládání (jen obecně) a konečně (4.1.3.4) hladiny zvuku A, která při provozu nesmí převýšit 55 dB u kotlů, určených pro obytné nebo společenské místnosti, 65 dB u kotle, určeného pro domovní kotelny a 85 dB v ostatních případech. Bezpečnostní požadavky jsou kromě toho obsaženy ještě v čl.4.1.6 (elektrická zařízení) a 4.1.7 (zabezpečovací zařízení). Dále jsou zvláštní požadavky stanoveny na kotle na pevná paliva (4.2), kotle na kapalná a plynná paliva, a to ve všech případech i s ohledem na bezpečnost a bygienu. (Např. v čl.4.4.11 a 4.,4.12 se udávají hodnoty CO a NOx u kotlů na kapalná paliva, a v čl.4.5.3.7 a 4.5.3.8 hodnoty CO a NOx u kotlů na plynná paliva.) Pro některé z uvedených požadavků jsou normalizovány i zkoušky, např. pro hluk je to v čl.5.6.15 (zpravidla podle ČSN 01 1603 až ČSN 01 1606). Podobně pro zkoušení spalin platí např. čl.5.6.14, 5.7.20, 5.7.23 apod. ČÚBP a SÚBP zezávaznily čl.4.1.1, 4.3.1 a 4.5.1, které se týkají konstrukčního provedení. MV ČR a MV SR kromě toho i články, které se týkají pevnosti, těsnosti, již zmíněné bezpečnosti a hygieny a zabezpečovacích a ovládacích členů. ČSN 07 0240 byla vydána v lednu 1993. Nahradila ČSN 07 0240 z 7.8.1986 v celém rozsahu. "Změnou 1)-5/1994" se s účinností od června 1994 omezuje platnost této normy a doplňuje jedna souvisící norma.