Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0037
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730037
Katalogové èíslo 32648
Název dokumentu Zemní tlak na stavební konstrukce
Anglický název Earth pressure acting on structures structures
Datum vydání 01.11.1991
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1992
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/91
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080 - Stavební konstrukce
Subsektor
Deskriptory CKN.W,CKN/CKO,LBB.H,RB/RE,RD,RID/RIG
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
86258ČSN 73 0037 1990Z1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
52451ČSN 73 0037 1990Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
10842ČSN 73 0037 1969
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0037 Norma platí pro stanovení zemního tlaku na všechny druhy stavebních konstrukcí, pokud pro ně nejsou vydány zvláštní předpisy. Navazuje na ČSN 73 0031. Neplatí pro stanovení zemního tlaku na konstrukce ražené v zeminách, na protlačované konstrukce a báňská díla. Rozsáhlá stavebně technická norma (cca 53 stran)normalizuje zejména požadavky pro případ zemního tlaku v klidu, ať jde o aktivní nebo pasivní zemní tlak a dále požadavky pro případy zemního tlaku na nerozepřené, rozepřené, kotvené a zasypané konstrukce. ČSN 73 0037 byla schválena 16.11.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila ČSN 73 0037 z 9.7.1969.