Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 37 6750
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 376750
Katalogové èíslo 3247
Název dokumentu Trakční měnírny pro tramvajové a trolejbusové dráhy
Anglický název Traction substation for tram and trolley-bus lines
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1974
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.280 - Elektrická trakční zařízení
Subsektor
Deskriptory KL,QBV,QEL.P
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
13282ČSN 37 6750 1973a
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 37 6750 Norma platí pro měnírny městských tramvajových a trolejbusových drah. Navazuje na ustanovení ČSN 34 1530 a stanoví základní a všeobecně platné směrnice pro projektování, stavbu, provoz a zkoušení těchto měníren. Norma platí pro nově navrhovaná a budovaná zařízení. Stávající zařízení nevyhovující platným elektrotechnickým předpisům, avšak neohrožující bezpečnost osob ě věcí, je možno dále provozovat jen podle zvláštních místních pracovních, provozních a bezpečnostních předpisů ve smyslu ČSN 34 3100. Ostatní stávající zařízení je nutno uvést do souladu s touto normou při nejbližší rekonstrukci, nejpozději však do roku 1976. Pro trakční měnírny s rtuťovými usměrňovači platí tato norma společně s ČSN 38 1820 v rozsahu stanoveném v čl. 14, kde jsou uvedeny články, které z ČSN 38 1820 ještě zůstávají v platnosti (viz zrušovací ustanovení). Norma stanoví zejména technické požadavky, včetně způsobů ochrany, provádění obsluhy a údržby z hlediska bezpečnosti. Za pozornost stojí ustanovení čl. 72 (všeobecná bezpečnostní opatření), čl. 74 (osobní ochranné pracovní prostředky), čl. 76 (zdravotnické prostředky), čl. 78 (hygienická zařízení) a čl. 80 - 81 (tabulky a ovládače). ČSN 37 6750 byla schválena 9.2.1973 a nabyla účinností od 1.4.1974. Částečně nahradila ČSN 38 1820 z 11.12.1963, tj. s výjimkou článků 16 až 21, 35 až 37, 41, 46, 50, 51, 74, 76, 79, 80 až 90, 94, 96, 112, 113 a 132. "Změnou a)-9/1986" se s účinností od 1.11.1986 mění dva články v souvislosti s nově vydanými normami tř. 34 a 35.