Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 0170
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 750170
Katalogové èíslo 31247
Název dokumentu Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod
Anglický název
Datum vydání 01.04.1987
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1987
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.13 - Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost (názvosloví)
Subsektor
Deskriptory BMB,BQC.Q,ENQ,FB,GE,LBB.H,LBB.HF
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace