Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 0130
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 750130
Katalogové èíslo 31244
Název dokumentu Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod
Anglický název
Datum vydání 01.03.1992
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.1992
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.13 - Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost (názvosloví)
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace