Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 8106
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 738106
Katalogové èíslo 31211
Název dokumentu Ochranné a záchytné konstrukce
Anglický název Protection and catching structures
Datum vydání 01.12.1982
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.1983
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/82
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.220 - Stavební stroje a zařízení
Subsektor
Deskriptory RU/RV
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
53035ČSN 73 8106 1981Z2
56526ČSN 73 8106 1981Z3
39221ČSN 73 8106 1981a
72411ČSN 73 8106 1981Z4
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
11003ČSN 73 8106 1973
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
52799ČSN EN 1263-1 1998
56221ČSN EN 1263-2 1999
Anotace

ČSN 73 8106 Norma platí pro navrhování, montáž, demontáž, používání a údržbu ochranných a záchytných konstrukcí používaných při stavebních, montážních, nebo jiných pracích. Výjimky z normy povoluje Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP), Praha. Celá norma má bezpečnostně technický charakter a normalizuje zejména společná ustanovení a ustanovení pro ochranné a záchytné konstrukce. Obsahuje požadavky na ochranná zábradlí (výška 1100 mm, zarážka u podlahy 150 mm), ochranné ohrazení a lešení a ochranný poklop. Dále pak požadavky na záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytnou síť a záchytnou mřížku. ČSN 73 8106 byla schválena 26.11.1981 a nabyla účinnosti od 1.3.1983. Nahradila ČSN 73 8106 z 21.3.1972. "Změnou a/-7/1986" se s účinností od 1.10.1986 provádí několik drobných změn.