Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6660
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736660
Katalogové èíslo 31202
Název dokumentu Vnitřní vodovody
Anglický název Water supply in buildings
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.03.2013
Datum úèinnosti 01.07.1985
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory GHS,RMB
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
17010ČSN 73 6660 1984Z101.03.2013
86660ČSN 73 6660 1984Z301.03.2013
75119ČSN 73 6660 1984Z201.03.2013
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92273ČSN 75 5409 2013
Anotace

ČSN 73 6660 Norma platí pro projektování, výstavbu, zkoušení a provoz vnitřních vodovodů připojených na veřejnou vodovodní síť nebo na vlastní zdroj vody. U stavebních změn platí norma pro měněné části stavebních objektů (tj. vnitřních vodovodů), které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení. Pro požární vodovody (pro stanovení množství požární vody pro požární hydranty, pro uzávěry atd.) platí ČSN 73 6622. Jsou normalizovány požadavky na navrhování, instalační materiál, provádění, zkoušení i provoz. Zvláštní kap. IV obsahuje hygienické podmínky pro ochranu vnitřního vodovodu proti znečištění nebo znehodnocení vody. Za pozornost stojí čl. 76, kde se stanovuje, že hluk a vibrace vznikající prouděním je nutno omezit návrhem a provedením vodovodu, dimenzováním, umístěním a uložením tak, že jejich hodnoty nepřesáhnou hodnoty stanovené hygienickými předpisy a ČSN 73 0531. Za pozornost stojí i kompletní výčet hygienických předpisů v Dodatku. ČSN 73 6660 byla schválena 16.1.1984 a nabyla účinnosti od 16.1.1985. Nahradila ČSN 73 6660 z 3.8.1966. "Změnou 1)-11/1994" se s účinností od 1.12.1994 v normě mění text většího počtu článků.