Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6057
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736057
Katalogové èíslo 31181
Název dokumentu Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení
Anglický název Small garages, single and serial. Basic provisions
Datum vydání 01.04.1988
Datum ukonèení platnosti 01.10.2011
Datum úèinnosti 01.06.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/88
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.090 - Vnější části staveb
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
61218ČSN 73 6057 1987Z101.10.2011
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
10965ČSN 73 6057 1977
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88898ČSN 73 6058 2011
Anotace

ČSN 73 6057 Norma platí pro projektování nových a stavebních změn stávajících jednotlivých a řadových garáží pro silniční vozidla podle ČSN 30 0024 a ON 30 0402. Norma se vztahuje na dokumentaci stavebních objektů zahajovanou po nabytí účinnosti normy. Jsou normalizovány všeobecné požadavky, dále požadavky provozu na komunikacích, dispoziční a stavebně technické požadavky a technická zařízení. Už ve všeobecných požadavcích v čl. 9 se požaduje ochrana životního prostředí před hlukem, chvěním, výfukovými plyny a také ochrana povrchových vod. Pokud jde o hluk odkazuje se na předpisy v Dodatku. (Je tam velmi rozsáhlý soubor hygienických i bezpečnostních předpisů!) Z hygienických požadavků jsou dále normalizovány: hygienická zařízení (čl. 25), výška místností (garáží - min. 2,1 m - čl. 26), větrací průduchy (čl. 40) a požadavky na větrání (čl.42 - na jedno vozidlo průduch 0,0225 až 0,0450 m2) dále na vytápění (čl. 40 - 41 ) a další. Je připojena řada příloh, zejména tabelárně zpracované rozměry oblouků, stání ap.) ČSN 73 6057 byla schválena 10.8.1987 a nabyla účinnosti od 1.6.1988. Nahradila ČSN 73 6057 z r.1977.