Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 2581
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732581
Katalogové èíslo 31163
Název dokumentu Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám
Anglický název Test for resistance or surface finish of building structures to acute temperature variations
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1984
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080 - Stavební konstrukce
Subsektor
Deskriptory RD,RID/RIG
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace