Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 1201
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731201
Katalogové èíslo 31065
Název dokumentu Navrhování betonových konstrukcí
Anglický název Design of concrete structures
Datum vydání 01.01.1988
Datum ukonèení platnosti 01.04.2010
Datum úèinnosti 01.10.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/88
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080.40 - Betonové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
36348ČSN 73 1201 1986a01.04.2010
16628ČSN 73 1201 1986Z201.04.2010
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
10882ČSN 73 1201 1967
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85371ČSN EN 1992-1-1 2006
Anotace

ČSN 73 1201 Tato norma platí pro navrhování nosných konstrukcí a dílců užívaných v objektech pro průmyslovou, rostlinnou a živočišnou výrobu. Platí pro konstrukce z hutného obyčejného prostého, železového a předpjatého betonu s přírodním hutným kamenivem o objemové hmotnosti zrn větší než 1 800 kg.m-3, přičemž teplota betonu v době užívání objektu není dlouhodobě větší než 100 °C Pro betony s drceným dolomitovým kamenivem platí tato zrna pouze v rozsahu vymezeném příslušnými předpisy pro jeho užívání jako kameniva do betonu. Norma platí též pro navrhování a posuzování betonových konstrukcí a dílců jiných druhů staveb, popř. z jiných druhů betonu, pokud se na ni příslušné normy, popř. předpisy pro tyto stavby a betony odvolávají, a to v rozsahu jimi vymezeném. Norma navazuje na ČSN 73 0031 a ČSN 73 1205. Nesmírně rozsáhlá a podrobná technická norma (téměř 100 stran) normalizuje požadavky na betonářskou i předepínací výztuž, na navrhování nosných svarových spojů, na redistribuci sil a momentů v železobetonových prutových konstrukcích, dále na rozměry dilatačních celků a na meze porušení posouvající silou nebo kroutícím momentem a další. Rozsáhlá stavebnětechnická norma ČSN 73 1201 byla schválena 11.8.1986 a nabyla účinnosti od 1.10.1988. Nahradila ČSN 73 1201 z 25.10.1967. "Změnou a)-9/1989" se s účinností od 1.11.1989 provádí v normě rozsáhlé změny. "Změnou 2)-9/1994" se s účinností od 1.10.1994 provádí v normě obsáhlé úpravy textu řady článků.