Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0865
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730865
Katalogové èíslo 31056
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech
Anglický název Fire protection of buildings. Evaluation of materials drainage of the soffits of ceilings and roofs
Datum vydání 01.11.1987
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.060.20 - Střechy
91.060.30 - Stropy. Podlahy. Schodiště
Subsektor
Deskriptory GOJ,GOJ.V,RD,RGE,RGF.F,RHH/RHN,ROE/ROG,ROK.D,RPH,TLN,XQ
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0865 Norma platí pro zkoušení a hodnocení odkapávání hmot při požáru z podhledů stropů a střech se sklonem k vodorovné rovině menší než 60° a ze světlíků umístěných v těchto střechách, včetně příslušných zabudovaných částí zařízení (např. osvětlovacích a vzduchotechnických). Typická zkušební požárnětechnická norma. ČSN 73 0866 byla schválena 23.2.1987 a nabyla účinnosti od 1.1.1988.