Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0580-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730580
Katalogové èíslo 31044
Název dokumentu Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky
Anglický název Daylighting in buildings
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.11.1999
Datum úèinnosti 01.07.1987
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.160 - Osvětlení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
39265ČSN 73 0580-1 1986Z101.11.1999
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0580-1 Norma platí pro navrhování a posuzování denního osvětlení vnitřních prostorů budov a pro posuzování návrhu stavebních objektů z hlediska jejich vlivu na denní osvětlení okolních budov. Vztahuje se na dokumentaci staveb, zahajovanou po dni nabytí účinnosti normy. U projektové dokumentace rozpracované ke dni účinnosti normy posoudí zpracovatel možnost dokončení podle této normy, pokud bude dokončena nejpozději do 31.12., 1990. Při dokončení po tomto datu musí být projektová dokumentace v souladu s ustanovením této normy. Při navrhování těch druhů budov, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy, stanovící zvláštní požadavky na jejich denní osvětlení, platí tato norma pouze v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. Vnitřní prostory, ve kterých nemusí být navrženo vyhovující denní osvětlení, stanoví ČSN 36 0020 (do 30.3.1992 nevydána) a hygienické předpisy (směrnice č. 46/1978 sb. Hyg. předp. resp. úprava č. 7/1978 Věst. MZ SSR). Velmi rozsáhlá technická norma (přesněji, podle třídy, stavebně technická) vedle všeobecných ustanovení, obsahuje jednak technické požadavky, jednak návrhy a užívání budov z hlediska denního osvětlení. Norma stanoví, že vyhovující osvětlení musí mít vnitřní prostory, určené pro trvalý pobyt lidí během dne. Požadavky na úroveň denního osvětlení pro jednotlivé zrakové činnosti se stanoví podle zrakové obtížnosti v souladu s poměrnou pozorovací vzdáleností kritického detailu a charakteristikou zrakové náročnosti do tříd, které jsou uvedeny v tab. č.1. Denní osvětlení se pak navrhuje tak, aby hodnoty činitele denní osvětlenosti ve vnitřním prostoru nebyly při největším znečištění osvětlovacích povrchů a otvorů menší,než pro odpovídající zrakové činnosti stanoví již cit. tab. č.1. Některé světelně technické pojmy se definují v normě takto: Činitel denní osvětlenosti (e): Poměr osvětlenosti denním světlem v daném bodě dané roviny (E) k současné srovnávací osvětlenosti venkovní nezacloněné roviny (Eh) za předpokládaného nebo známého rozložení jasu oblohy (Přímé sluneční světlo je z obou světelností vyloučeno). Hodnota činitele denní osvětlenosti se udává v %. Poměrná pozorovací vzdálenost: Podíl vzdálenosti kritického detailu od oka pozorovatele (D) a rozměru kritického detailu (d). Závažné údaje obsahuje rozsáhlá příloha č.1. Je v ní uveden postup při výpočtu denního osvětlení, zahrnující i tabelárně zpracované činitele prostupu světla pro různé hmoty, činitele znečištění podle sklonu zasklení, činitele odrazu světla od běžných povrchů a další. ČSN 73 0580 byla schválena 29.4.1986 a nabyla účinnosti od 1.7.1987. Nahradila ČSN 36 0035 z 3.7.1967. "Změnou 1-10/1992" se s účinností od 1.10.1992 doplňuje název normy.