Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0422
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730422
Katalogové èíslo 31033
Název dokumentu Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů
Anglický název Setting out deviations of line and plane structures
Datum vydání 01.07.1987
Datum ukonèení platnosti 01.08.2002
Datum úèinnosti 01.01.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.020 - Územní plánování. Plánování měst.
91.200 - Stavební technologie
Subsektor
Deskriptory RBJ,RXB/RXF
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
10866ČSN 73 0422 1971
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
64923ČSN 73 0420-1 2002
64948ČSN 73 0420-2 2002
Anotace

ČSN 73 0422 Norma navazuje na ČSN 73 0420. Stanoví hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro vytyčování stavebních objektů liniových a plošných a zásady pro jejich užívání, popř. pro určování jejich hodnot. Liniovými objekty podle této normy se rozumí celostátní dráhy, vlečky, tramvajové dráhy, , visuté a pozemní lanové dráhy, dálnice, silnice a místní komunikace, mosty, silniční tunely, štoly, stoky, kolektory i nadzemní a podzemní vedení. Ve 13 kapitolách jsou pro každý z těchto druhů objektů normalizovány zvláštní požadavky. ČSN 73 0422 byla schválena 13.10.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1988. Nahradila ČSN 73 0422 z 10.3.1971.