Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0421
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730421
Katalogové èíslo 31032
Název dokumentu Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou
Anglický název Setting out deviations of space structures
Datum vydání 01.07.1987
Datum ukonèení platnosti 01.08.2002
Datum úèinnosti 01.01.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.020 - Územní plánování. Plánování měst.
91.200 - Stavební technologie
Subsektor
Deskriptory RBJ,RXB/RXF
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
36343ČSN 73 0421 1986Z101.08.2002
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
10865ČSN 73 0421 1971
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
64923ČSN 73 0420-1 2002
64948ČSN 73 0420-2 2002
Anotace

ČSN 73 0421 Norma stanoví hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou, zásady pro jejich užívání a určování jejich hodnot a hodnoty mezních odchylek rozměření pro osazení stavebních dílců montovaných stavebních konstrukcí a dílců bednění monolitických konstrukcí, u nichž byl zpracován návrh geometrické přesnosti podle ČSN 73 0220, nebo předepsána přesnost rozměření v technologických pravidlech. Základní ustanovení pro určování, označování a užívání vytyčovacích odchylek stanoví ČSN 73 0420. Hlavní zásady pro předepisování mezních odchylek rozměření stanoví ČSN 73 0220. ČSN 73 0421 byla schválena 13.10.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1988. Nahradila ČSN 73 0421 z 10.3.1971. "Změnou 1)- /1992" se s účinností od 1.9.1992 mění text úvodního ustanovení (v anotaci provedeno) a dále za čl. 39 doplňuje nový text kapitoly IV. "Rozměření", s čl. 40 - 47 a s novými tab. 15 až 22. Dále se upravuje citace souvisících předpisů a doplňuje příloha 1 názvoslovného charakteru s dvěma novými pojmy.