Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50017
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330374
Katalogové èíslo 28938
Název dokumentu Nevýbušná elektrická zařízení. Pískový závěr "q"
Anglický název Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres. Powder filling "q"
Datum vydání 01.10.1993
Datum ukonèení platnosti 01.07.2006
Datum úèinnosti 01.11.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry
Subsektor
Deskriptory ABL,EDI.DD,GOC.E,GOC.K,KE/KJ,KEL.Q
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 500171977
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
33029ČSN 33 0374 1983
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50017 Norma je identická s EN 50017:1993. Obsahuje specifické požadavky pro konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení a Ex součástí s typem ochrany proto výbuchu pískový závěr "q", určených pro použití ve výbušné atmosféře plynů, par a mlh. Tato evropská norma doplňuje EN 50014 o požadavky, které platí pro pískový závěr elektrických zařízení. Platí pouze pro elektrická zařízení a EX součásti s jmenovitým napájecím napětím menším nebo rovným 1 000 V; jmenovitý proudem menším nebo rovným 16 A; jmenovitým výkonem menším nebo rovným 1 000 VA. Z významných definic uvádíme: Čl.3.1 Pískový závěr "q": Typ ochrany, při kterém jsou části schopné vznítit okolní výbušnou atmosféru pevně uchyceny v závěru a úplně obklopeny plnicím materiálem tak, aby bylo zabráněno vznícení vnější výbušné atmosféry. Norma obsahuje konstrukční požadavky a požadavky na ověřování a zkoušení. V Příloze A je nákres zkušební sestavy. ČSN EN 50017 (33 0374) byla vydána v říjnu 1995. Nahradila ČSN EN 50017 - 1. vydání z října 1993. Jelikož tato norma smí být použita pouze ve spojení s druhým vydáním evropských norem pro jednotlivé typy ochrany proti výbuchu a v EU se předpokládá po určitou dobu paralelní platnost obou vydání, platí na přechodnou dobu obě vydání ČSN EN 50017.