Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 35 0900
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 350900
Katalogové èíslo 2877
Název dokumentu Elektrické stroje točivé. Svorkovnicové kryty
Anglický název Rotating electrical machines. Terminal boxes
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.04.2020
Datum úèinnosti 01.01.1979
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky slovensky
ICS kódy 29.160.10 - Součásti elektrických strojů točivých
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace