Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 1819
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 260005
Katalogové èíslo 28647
Název dokumentu Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení
Anglický název Continuous mechanical handling equipment. Safety code. General rules
Datum vydání 01.04.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.040 - Zařízení pro kontinuální manipulaci s materiálem
Subsektor
Deskriptory GMC,GPV.G,QB,QBL,QMC,QP/QY,QXK/QXL,ZIB.V
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 18191977
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 1819 Norma obsahuje ISO 1819:1977. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, SÚBP a SBÚ na základě jejich požadavku. Čl.1.1 specifikuje předmět normy, která obsahuje bezpečnostní ustanovení vztahující se na zařízení pro plynulou dopravu nákladů, jejich konstrukci, montáž, používání a údržbu, pro zajištění jejich nejvýhodnějších použití a pokud možno pro zabránění nehod a úrazů, vznikajících nesprávnou manipulací. Ustanovení obsažená v této normě je třeba v tomto smyslu přizpůsobit právním předpisům a požadavkům vyžadovaným příslušnými orgány jednotlivých zemí. Čl.1.2 specifikuje v podstatě rozsah použití a uvádí zejména: Bezpečnostní ustanovení uvedená v této normě se vztahují na normální pracovní podmínky stanovené v čl.1.3.1 bez ohledu na použití, pro které je zařízení určeno. Bezpečnostní ustanovení vymezují odpovědnost dodavatele k uživateli zařízení pro plynulou dopravu nákladů, mimo nosných konstrukcí (skeletu budov, podlaží apod.), ke kterým jsou tato zařízení upevněna, nebo na kterých jsou umístěna a za které je uživatel odpovědný, mimo případů, kdy tyto konstrukce jsou navrženy, dodány a smontovány výrobcem dopravního zařízení. Hlavním předmětem těchto ustanovení je bezpečnost pracovní obsluhy definované v čl.1.3.2. Kvalifikovaní pracovníci pro montáž, údržbu a opravy, kteří pracují nepravidelně podle požadavků osob odpovědných za provoz musí dodržovat zvláštní ustanovení, zejména uvedená v čl. 2.3.17 a 2.3.21.Osoby nemající určenou pracovní přítomnost v provozu nebo v blízkosti zařízení musí dodržovat zákaz vstupu do určených prostorů. Oba - v čl.1.3 této části normy zmíněné - pojmy se definují takto: Čl.1.3.1: Normální pracovní podmínky: Specifikované podmínky, které odpovídají pro použití zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Normální pracovní podmínky jsou buď definovány uživatelem a schváleny výrobcem v době platnosti objednávky, nebo definovány pro standardní zařízení v katalogu výrobce, je-li vydán. Čl.- 1.3.2: Pracovní obsluha: Osoby odpovědné za používání (provoz) zařízení pro plynulou dopravu nákladů a dále osoby, které se oprávněně nacházejí v jejich blízkosti. Podobné definice jsou potřebné skutečně pro výjimečnou situaci, obecně jsou nepoužitelné. Norma dále obecně stanoví, že konstrukce a provoz zařízení pro plynulou dopravu nákladů volně ložených sypkých hmot a jednotlivých břemen musí vyhovovat zákonným a místním požadavkům, týkajícím se bezpečnosti všeobecně, dále zásadám, uvedeným v oddílu 1 této normy, (podstatná část čl.1.1, 1.2 a 1.3 viz výše), a konečně dále uvedeným ustanovením. (Dále jsou pak uvedena zcela konkrétní ustanovení, a to 20 bodů pro konstrukci, 19 bodů pro montáž a 21 bodů pro používání /provoz/). Z nich citujeme pouze ty, na něž se úvodní ustanovení jmenovitě odvolávají, a to tyto: Čl.2.3.17 stanoví: "Kontrola a seřizování dopravních zařízení za chodu nebo provozu může být prováděna pouze při namontovaných krytech. Jsou-li tyto práce proveditelné pouze po jejich odstranění, musí být odkrytí omezeno na bezprostřední okolí (pohyb osob) s potřebnou opatrností a zejména omezeným přístupem k nebezpečným místům (vtažení - sevření)". Čl.2.3.21 stanoví: "Jsou-li prováděny práce na nechráněném dopravním zařízení za jeho provozu, musí osoba dobře obeznámená s činností zařízení být pohotově v blízkosti zastavovacího prostředku a dohlížet na pracující osobu pro zajištění její bezpečnosti". Dikce i zaměření podobných ustanovení v obecně nezávazné normě ISO jsou pozoruhodné. ČSN ISO 1819 (26 0005) byla vydána v dubnu 1993.