Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2040
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332040
Katalogové èíslo 28579
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy
Anglický název Electric engineering regulations. Protection against effects of the electromagnetic fields 50 Hz in the zone of influence of electric power system device
Datum vydání 01.01.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 13/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory AUY,BA/BK,CLE.E,CLN,KB/KO,LBB.HC,ZIB.V
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
33679ČSN 33 2040 1979
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2040 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Tato norma stanoví požadavky na úroveň intenzity elektromagnetického pole v okolí zařízení elektrizační soustavy. V kap. 3 (Technické požadavky) se určují přípustné intenzity elektrického pole, přípustná doba pobytu a pod. Stručná norma obsahuje konečně i požadavky na měření těchto polí s poznámkou, že ani vývoj přístrojů, ani jednotná metodika nejsou v ČR ukončeny. ČSN 33 2040 byla vydána v lednu 1993. Nahradila ČSN 34 2040 z 16.10.2.1979.