Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 05 0600
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050600
Katalogové èíslo 28542
Název dokumentu Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk
Anglický název Welding Safety measures for welding of metals Design and preparation of workplaces
Datum vydání 01.02.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 14/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.10 - Procesy svařování
Subsektor
Deskriptory DL/DM,GMC,GPV,GPV.GP,LBB.H,LBB.HC,PGD/PGN,RBJ,RGR.C,YNT,ZIB.V
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 05 0600 V této normě jsou podle § 3 Zákona č. 142/1991 Sb., o československých normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, SÚBP, SBÚ, MV ČR, MV SR, MZ ČR, MZ SR na základě jejich požadavků ta ustanovení, kapitoly, články a přílohy v tom rozsahu, jak je uveden v tabulce v úvodní části normy. Poznámka: Jde o jednu z nejrozsáhlejších (a málo přehledných) tabulek, zazávazňující prakticky každý článek, na základě požadavku jiného neopomenutelného účastníka řízení. Norma určuje opatření z hlediska bezpečnosti práce, které je třeba dodržovat při projektování a přípravě svářečských pracovišť pro všechny způsoby sváření, naváření, tepelného dělení a další způsoby zpracování kovů, při nichž se používá svářecí zařízení, nezávisle na stupni automatizace. Bezpečnostní ustanovení pro provoz svářečských pracovišť a pro jednotlivé způsoby sváření, naváření a tepelného dělení jsou uvedeny v ČSN 05 0601 a v normách na ni navazujících. Nesmírně rozsáhlá technická norma, vedle názvoslovné části, zejména specifikuje nebezpečí při sváření a současně stanoví i preventivní opatření (kap. 3), dále stanovuje způsoby a požadavky na větrání pracovišť (kap. 5) konečně specifikuje technické i organizační požadavky na svářečská pracoviště. Nezle se ani zmínit o jednotlivých ustanoveních, protože norma neopomíjí prakticky žádný hygienický nebo bezpečnostní faktor, resp. hygienické či bezpečnostní nebezpečí, jemuž je svářeč při práci vystaven. Kromě toho v přílohách (zpravidla opakuje) NPK-P (Příloha A), nejvyšší přípustné hodnoty záření (Příloha B), přípustné hladiny hluku (Příloha C), optimální a hraniční parametry teplotně vlhkostních podmínek (Příloha D), umístění sdělovačů a ovládačů (Příloha E), účinky elektrického proudu protékajícího lidským tělem (Příloha F) a konečně výpočet koncentrace škodlivin a množství větracího vzduchu. Poznámka: Jde o jednu z nejrozsáhlejších norem bezpečnostnětechnické a hygienické povahy, komplexně zpracovávající problematiku rizika vznikajícího při sváření. ČSN 05 0600 byla vydána v únoru 1993.