Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 38 6405
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 386405
Katalogové èíslo 27230
Název dokumentu Plynová zařízení. Zásady provozu
Anglický název Gas equipment. Principles for operation
Datum vydání 01.10.1988
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/88
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 75.200 - Zařízení pro dopravu a manipulaci s ropnými produkty a zemním plynem
Subsektor
Deskriptory ABL.L,AF,BFI,CIL.L,CIL.LL,GMC,JFE,JFJ,JMG,JQK.G,JQO,JQQ,QP/QY,YHO.B,YU
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
55529ČSN 38 6405 1988Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
33210ČSN 38 6405 1981
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 38 6405 Norma platí pro obsluhu, provádění kontrol a revizí, vedení provozního deníku, zpracování místního provozního řádu a provoz plynových zařízení, včetně dovezených, provozovaných organizacemi. Norma neplatí pro taxativně vyjmenovaných 12 druhů plynových zařízení, např. pro přepouštění plynů, pro chladicí a mrazicí zařízení, pro použití čpavku v zemědělství, pro svářecí a pájecí soupravy, řezací a pálicí stroje a další. Rozsáhlá norma obsahuje požadavky především na provádění obsluhy a oprav a (nejrozsáhlejší část) stanovuje společné bezpečnostní zásady vztahující se zejména na odvzdušňování, odplynění, meze výbušnosti, kontrolu ovzduší a zjišťování netěsností. Poslední čl. 64 odkazuje na první pomoc v přílohách 2 až 4. V příloze 2 jsou zásady první pomoci při otravách oxidem uhelnatým, acetylénem, čpavkem a chlórem. Příloha č. 3 obsahuje zásady první pomoci při popálení a konečně příloha 4 uvádí zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Za pozornost stojí dále příloha 5, která opakuje meze výbušnosti běžných hořlavých složek topných plynů. Podobně i příloha 6, která obsahuje příklady výpočtů mezí výbušností směsí se vzduchem. Významný je i rozsáhlý výčet souvisících předpisů, které platily v době schválení normy. ČSN 38 6405 byla schválena 15.2.1988 a nabyla účinnosti od 1.12.1988. Nahradila ČSN 38 6405 z 3.8.1981.