Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 38 0810
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 380810
Katalogové èíslo 27197
Název dokumentu Použití ochran před přepětím v silových zařízeních
Anglický název Overvoltage protection of electric equipment
Datum vydání 01.06.1987
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.1987
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.240.10 - Elektrické stanice. Svodiče přepětí
Subsektor
Deskriptory KDS.S,KIP.RC
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
35741ČSN 38 0810 1986a
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
8740ČSN 38 0810 1964
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 38 0810 Norma stanoví opatření, která u silových elektrických zařízení poskytují ochranu před přímým úderem blesku a účinky atmosférických a provozních přepětí. Jsou normalizovány tyto druhy ochran: ventilové bleskojistky, omezovače přepětí, ochranná jiskřiště, zemnicí lano, tyčové jímače, mřížová síť, oddálený hromosvod a uzemnění stožárů vedení vn a vvn. Podrobněji jsou pak normalizovány ochrany elektrických strojů, střídavých rozvodných zařízení nad 1 kV, venkovních vedení vn, vvn a zvn, transformoven vn/nn, venkovního vedení nn a trakčních zařízení. ČSN 38 0810 byla schválena 1.9.1986 a nabyla účinností od 1.8.1987. Nahradila ČSN 38 0810 z r.1964. "Změnou a)-11/1988" se s účinností od 1.1.1989 mění čl.4.2.1 o ochraně vodičů před přímým zásahem blesku.