Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 3205
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 343205
Katalogové èíslo 2646
Název dokumentu Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi
Anglický název Service instructions for rotating electrical machinery
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.04.2020
Datum úèinnosti 01.04.1974
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
29.160 - Elektrické stroje točivé
Subsektor
Deskriptory BNR,CLE,CLP,GMC,KB/KO,KFC
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
13048ČSN 34 3205 1973c01.04.2020
13049ČSN 34 3205 1973a01.04.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 34 3205 Norma stanoví hlavní zásady pro usazení, připojení, obsluhu, údržbu, prohlídky, revize a opravy vzduchem chlazených stejnosměrných a synchronních strojů a asynchronních a derivačních komutátorových motorů, pracujících ve výšce do 1 000 m nad mořem. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických strojích točivých stanoví ČSN 34 3102, při čemž obsluhu a práci na elektrických strojích točivých smějí provádět pracovníci s kvalifikací podle ČSN 34 3100. Norma stanoví pokyny pro uvedení do chodu, pro údržbu, rozebrání a složení a pod., včetně doplňujících údajů pro jednotlivé druhy strojů. Ve všech částech normy je současně pamatováno na bezpečnost práce i hygienické zásady (hluk, chvění). V přílohách jsou uvedena schémata zapojení jednotlivých strojů. Chvění a hluk řeší článek 130 - spíše však z hlediska technického, t.j. takového chvění, které by mohlo být zdrojem havárie. Současně se uvádí, že "dále je třeba přihlédnout k platným hygienickým předpisům". Pod čárou jsou uvedeny předpisy pro ochranu před účinkem hluku a působení vibrací (dnes neplatné). ČSN 34 3205 byla schválena 17.1.1973 a nabyla účinnosti od 1.4.1974. Nahradila ČSN 34 3210 z roku 1960, ČSN 34 3220 z roku 1965, ČSN 34 3230 z roku 1959 a ČSN 34 3240 z roku 1961 (vše jiná čísla). "Změnou a)-11-12/1979 se s účinností od 1.1.1981 nově normalizuje způsob mechanického zajištění polohy, protože příslušná ČSN 35 0059 byla zrušena. "Změnou b)-5/1982" se s účinností od 1.7.1982 ruší článek 52. "Změnou c)-3/1983" se s účinností od 1.6.1983 doplňuje nové znění článku 52 a tím se také zcela ruší "změna b/".