Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 12 7040
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 127040
Katalogové èíslo 25019
Název dokumentu Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení
Anglický název Air engineering equipment. Exhausting of harmful substances from machines and technical devices. General regulations
Datum vydání 01.10.1986
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1987
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/86
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.040.20 - Venkovní ovzduší
23.120 - Ventilátory. Větráky. Klimatizační zařízení
Subsektor
Deskriptory EIL.CH,GD,NJM,RKR.TC,RKW.D
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
7228ČSN 12 7040 1970
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 12 7040 Norma platí pro navrhování odsávacích zařízení od strojů a od technických zařízení s výskytem škodlivin, projektovaných po dni účinnosti normy. Nezahrnuje však zásady pro řešení odsávání od strojů a technických zařízení, kde toto je nezbytnou funkční součástí technologického procesu (např. odvod spalin z energetických kotlů), nebo přemísťování sypkého materiálu proudem vzdušiny (např. pneumatická doprava dřevoodpadu od dřevoobráběcích strojů) apod. Norma platí i pro odsátí škodlivin od strojů a technických zařízení dovezených ze zahraničí. Problematika odsávání škodlivin v některých konkrétních oblastech užití se řeší a posuzuje podle dalších technických norem a předpisů, zejm. třídy 12 a 83 a hygienických předpisů, (jsou uvedeny v Dodatku). Na normu navazují souvisící technické podmínky vzduchotechnických zařízení. Pro navrhování norma specifikuje všeobecné požadavky, požadavky na stanovení odsávacího místa, na úpravu místa u přímého odsávání, na odvádění škodlivin a jejich odlučování i na vzduchotechnické údaje. Velmi stručně jsou normalizovány požadavky na montáž, dodávání, provoz a údržbu. ČSN 12 7040 byla schválena 19.2.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1987. Nahradila ČSN 12 7040 z 12.6.1987.