Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 07 5800
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075800
Katalogové èíslo 24805
Název dokumentu Hořáky na plynná a kapalná paliva. Názvosloví
Anglický název
Datum vydání 01.03.1990
Datum ukonèení platnosti 01.12.2003
Datum úèinnosti 01.07.1990
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/90
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.27 - Technika energie a přenosu tepla (názvosloví)
27.060.10 - Hořáky na tekutá a tuhá paliva
27.060.20 - Hořáky na plynná paliva
Subsektor
Deskriptory CJJ,CJJ.J,JFH,JFI,JFJ,JFJ.X,LBB.H,LBB.HF,NEI
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
7116ČSN 07 5800 1981
Byla nahrazena dokumenty
Anotace