Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 07 0610
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 070610
Katalogové èíslo 24801
Název dokumentu Výměníky tepla voda-voda, pára-voda. Typy a základní parametry
Anglický název Heat axchangers. Water-water, steam-water. Types and basic parameters
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1984
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
Subsektor
Deskriptory NCF,NEB
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 07 0610 Touto normou se zavádí ST SEV 3033-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro trubkové výměníky tepla, pracující při jmenovitém tlaku do 1,6 MPa určené pro ohřev nebo chlazení vody v tepelných energetických zařízeních. Norma neplatí pro regenerační povrchové ohříváky pro stacionární parní turbíny, ohříváky síťové vody, chladiče brýd, výměníky pro jadernou energetiku, výměníky určené pro výměníkové předávací stanice soustav ústředního vytápění. Jde o velmi stručnou, všeobecnou normu, stanovující typy výměníků a jejich parametrické a rozměrové řady. Nejsou normalizovány vlastnosti hygienického a vysloveně bezpečnostního charakteru. ČSN 07 0610 byla schválena 6.10.1983 a nabyla účinnosti od 1.7.1984.