Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 07 0020
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 070020
Katalogové èíslo 24792
Název dokumentu Parné kotly. Typy a základné parametre
Anglický název Steam boilers stable. Types. Basic parameters
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1985
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky slovensky
ICS kódy 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
35167ČSN 07 0020 1983a
39068ČSN 07 0020 1983b
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 07 0020 Touto normou se zavádí ST SEV 3034-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o dva články, které se přímo netýkají ochrany zdraví. Norma RVHP platí pro stabilní parní kotle s množstvím vyrobené páry od 0,16 do 3950 t.h-1, s přetlakem od 0,9 do 25 MPa, které vyrábějí sytou a přehřátou páru s teplotou přehřáté páry do 565°C. Většinou jen formou tabulek je normalizováno pro jednotlivé typy kotlů množství vyrobené páry, její přetlak, stav nebo teplota a teplota napájecí vody. ČSN 07 0020 byla schválena 6.10.1983 a nabyla účinnosti od 1.1.1985. "Změnou a)-12/1985" se s účinností od 1.2.1986 provádí v normě drobné úpravy textu. "Změnou b)-12/1988" se s účinností od 1.2.1988 provádí šest dalších úprav textu.