Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 01 3405
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013405
Katalogové èíslo 24116
Název dokumentu Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti
Anglický název
Datum vydání 01.05.1989
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1990
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/89
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.080.30 - Grafické značky pro použití v technických výkresech, diagramech, plánech, mapách a v jiné dokumentaci technických výrobků
01.100.30 - Technické výkresy ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace