Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 01 3111
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013111
Katalogové èíslo 24092
Název dokumentu Technické výkresy. Skládání výkresů
Anglický název Technical drawings. Folding of drawings
Datum vydání 01.11.1985
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1986
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/85
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.100.10 - Obecná pravidla technického kreslení
Subsektor
Deskriptory ALL,LBQ.N
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 01 3111 Norma stanoví způsoby skládání kopií a výtisků všech druhů technických výkresů na formát A4. V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 159-83. Norma obsahuje prakticky jen obrázky způsobů skládání. ČSN 01 3111 byla schválena 4.7.1985 a nabyla účinnosti od 1.1.1986. Nahradila ČSN 01 3111 z 31.3.1976.