Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 27 2435
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 272435
Katalogové èíslo 2387
Název dokumentu Jeřábové dráhy dočasné
Anglický název Temporary crane runways
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.1971
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory QXD.D
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 27 2435 Norma platí pro pozemní, popřípadě vyvýšené jeřábové dráhy sloupových, věžových, portálových apod. jeřábů, zřizované a používané po dobu nezbytně nutnou do doby ukončení stavebních, montážních apod. prací. Norma neplatí pro jeřábové dráhy, které vyžadují řešení odchylné (přísnější) od této normy. Norma stanoví požadavky na umístění a postavení jeřábové dráhy, její provedení včetně bezpečnostních zařízení. Příklady provedení jeřábových drah jsou na obrázcích 1 až 10. Norma řeší hlavně technickou bezpečnost jeřábových drah dočasných. ČSN 27 2435 byla schválena 30.12.1970 a nabyla účinnosti od 1.10.1971.