Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 35 0220
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 350220
Katalogové èíslo 23612
Název dokumentu Hydroalternátory. Základní parametry a technické požadavky
Anglický název Hydro-alternators. Basic parameters and technical requirements
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.04.2020
Datum úèinnosti 01.07.1985
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.160 - Elektrické stroje točivé
Subsektor
Deskriptory KFC
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 35 0220 V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 3148-81. Norma platí pro trojfázové synchronní alternátory s vyniklými póly, vertikálního a horizontálního provedení, o kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz, určebné pro přímé spojení s vodními turbínami (hydroalternátory) a stanoví základní parametry, technické požadavky, zkoušení a označování hydroalternátorů. Podrobně jsou normalizovány technické požadavky, mezi nimi i bezpečnostně technické a hygienické. Norma se nezmiňuje o vibracích, avšak pokud jde o hluk je v článku 2.38 stanovena dovolená hodnota hladiny hluku ve vzdálenosti 1 m od vnějšího obrysu hydroalternátoru 90 dB (A). ČSN 35 0220 byla schválena 26.1.1984 a nabyla účinnosti od 1.7.1985.