Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 35 0010
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 350010
Katalogové èíslo 23598
Název dokumentu Točivé elektrické stroje. Zkoušky
Anglický název Rotating electrical machines. Basic tests of rotating electrical machinery
Datum vydání 01.07.1992
Datum ukonèení platnosti 01.04.2020
Datum úèinnosti 01.08.1992
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.160 - Elektrické stroje točivé
Subsektor
Deskriptory AFO,BLT,BNF/BNJ,BNR,KFC
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
60654ČSN 35 0010 1992Z101.04.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
11516ČSN 35 0012 1971
11517ČSN 35 0013 1971
11518ČSN 35 0016 1971
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
60517ČSN EN 60034-1 + A1 + A2 ed. 2 2001
Anotace

ČSN 35 0010 Norma platí obecně pro zkoušení všech točivých elektrických strojů, s výjimkou těch, pro které platí jiné normy. Pro zkoušení některých strojů, na které se vztahuje tato norma, mohou být v jiných normách, jako jsou např. normy pro nevýbušná zařízení nebo pro elektrickou instalaci na lodích, uvedeny další pozměňující nebo doplňující požadavky. Poznámka: Jsou-li pro zvláštní použití stroje upraveny některé požadavky, např. pro stroje vystavené radioaktivitě nebo stroje pro leteckou nebo silniční dopravu, platí jen ta ustanovení této normy, která jsou vhodná. Články 7.4.1 (2. odst.), 7.7, 7.10.2 (2. odst.), 7.10.3 (4. odst.) a 8.6 (4. a 5. odst.) této normy jsou podle zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné na základě požadavku ČÚBP Praha a Inšpektorátu BP Bratislava. V poměrně rozsáhlé normě jsou obsaženy všeobecné požadavky, požadavky na základní mechanické a elektrické zkoušky (vč. měření izolačního odporu, oteplovací a rozběhové zkoušky) a další. V čl.4.4.3 se normalizuje měření kmitání, hluku a kritických otáček. Doslova se uvádí toto: Příčinou kmitání a hluku může být nevyváženost rotoru, vlivy magnetické, ventilační a jiné. Kmitání, hluk a kritické otáčky se měří v rámci typové zkoušky. U synchronních rychloběžných a speciálních strojů, popř. na požadavek odběratele, i u jiných strojů, se kontroluje kmitání i při kontrolní kusové zkoušce. Způsob měření a přípustné hodnoty kmitání uvádí ČSN 35 0000 část 14. Hluk se měří podle ČSN 35 0019 část 01. Přípustné hodnoty hluku stanoví ČSN 35 0092. Kritické otáčky se zjišťují u strojů s pružným hřídelem. Měří se šířka pásma a kmitočet. Na těchto strojích musí být trvale upevněna tabulka s hodnotami všech kritických otáček (nižších i vyšších, než jsou provozní). ČSN 35 0010 byla vydána v červenci 1992. Nahradila ČSN 35 0010 z 20.1.1971, ČSN 35 0012 z 20.1.1971, ČSN 35 0013 z 20.1.1971, ČSN 35 0014 z 20.1.1971, a ČSN 35 0016 z 20.1.1971.