Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 0050-4-71
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 23329
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy. Názvosloví v elektrotechnice. Izolátory
Anglický název Electrotechnical regulations. Electrotechnical terminology. Insulators
Datum vydání 01.05.1992
Datum ukonèení platnosti 01.07.2010
Datum úèinnosti 01.06.1992
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
29.080.10 - Izolátory
Subsektor
Deskriptory CL,CYB.K,KB/KO,KDV,KNX.E,LBB.H,LBB.HC,LBB.HF,LBB.M,ZIB.V
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 50(471)1984
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86098ČSN IEC 60050-471 2010
Anotace

ČSN 33 0050-4-71 V této normě jsou zapracovány názvy a definice z IEC 50 (471). Norma stanoví základní názvy a definice používané v elektrotechnice v oblasti izolátorů. Názvy v normě stanovené jsou závazné pro použití v technických normách a technické dokumentaci a musí se používat v tom smyslu, ve kterém jsou definovány. Účelem normy je sjednocení a zpřesnění základních názvů a definic používaných v oboru izolátorů. Názvy a definice zavedené mezinárodně jsou v této normě uváděny beze změny v úpravě odpovídající jazykovým požadavkům a zvyklostem. Každý název je uveden v češtině a slovenštině a dále jsou uvedeny názvy ve francouzštině, angličtině, ruštině, němčině, španělštině, italštině, holandštině, polštině a švédštině (pokud existují). Je definováno cca 50 hesel. ČSN 33 0050 část 4.71 byla vydána v květnu 1992.