Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 37 6754
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 376754
Katalogové èíslo 22390
Název dokumentu Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah
Anglický název Designing of the electric traction systems for tramways and trolleybuses
Datum vydání 01.08.1997
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.280 - Elektrická trakční zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506922ČSN 37 6754 1997Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
3248ČSN 37 6754 1979
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 37 6754 Tato norma platí pro energetické a mechanické výpočty rozvodu trakčního proudu a pro výpočty nosných částí trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah se jmenovitým napětím do 1 kV. Norma platí pro nová zařízení a pro přestavby trakčních vedení.