Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0818
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730818
Katalogové èíslo 21897
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami
Anglický název Fire protection of buildings - Person/surface rate in buildings
Datum vydání 01.07.1997
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.040 - Pozemní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
65763ČSN 73 0818 1997Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31045ČSN 73 0818 1982
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0818 Tato norma platí pro navrhování únikových cest ze stavebních objektů a stanoví normové hodnoty obsazení objektů osobami pro řešení požární bezpečnosti staveb. Normové hodnoty obsazení stavebních objektů osobami platí pouze pro posuzování objektů z hlediska požární bezpečnosti staveb (evakuace objektů, únikové cesty apod.) a nelze je použít pro jiné účely (např. pro technicko-ekonomické, dispoziční nebo provozní hodnocení či posuzování staveb).