Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 625
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075325
Katalogové èíslo 21585
Název dokumentu Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost
Anglický název Gas-fired central heating boilers - Specific requirements for the domestic hot water operation of combination boilers of nominal heat input not exceeding 70 kW
Datum vydání 01.03.1997
Datum ukonèení platnosti 31.07.2017
Datum úèinnosti 01.04.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
91.140.10 - Ústřední vytápění
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 6251995
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
98912ČSN EN 625 1997Z131.07.2017
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98909ČSN EN 15502-2-2 2017
Anotace

ČSN EN 625 Norma je identická s EN 625:1995. Tato norma doplňuje normy EN 297, prEN 483 a prEN 677, dále jen "normy na kotle". Stanoví zvláštní požadavky na konstrukci, bezpečnost, racionální využívání energie, provozní způsobilost, roztřídění, označování a zkušební metody týkající se kombinovaných kotlů provozovaných za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost. Příprava teplé užitkové vody v závislosti na konstrukci zařízení zabudovaného buď uvnitř, nebo vně kotle může být průtoková nebo akumulační, přičemž kotel včetně odpovídajícího zařízení k přípravě teplé užitkové vody a otopná soustava ústředního vytápění se provozuje jako jednotka. Tato norma neplatí pro dva nezávisle na sobě provozované spotřebiče jako je kotel pro ústřední vytápění a ohřívač užitkové vody zabudované pod společným pláštěm, a to i za předpokladu, že spaliny z obou spotřebičů jsou odváděny společným kouřovodem. Tato norma se týká pouze typové zkoušky. Normalizované požadavky jsou soustředěny zejména do: kapitoly 4 - Požadavky na konstrukci, kapitoly 5 - Požadavky na provozní vlastnosti, kapitoly 6 - Zkušební metody a kapitoly 7 - Označování a návody. ČSN EN 625 (07 5325) byla vydána v březnu 1997.