Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 25 1010
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 251010
Katalogové èíslo 1993
Název dokumentu Měření délek. Názvosloví z oboru měření délek a úhlů
Anglický název Terminology of measurement of lengths and angles
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.11.2022
Datum úèinnosti 01.03.1974
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.17 - Metrologie a měření. Fyzikální jevy (názvosloví)
17.040 - Měření délky a úhlu
Subsektor
Deskriptory BE,BEB/BED,BEJ,CE/D,CF/CY,LBB.HF
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 25 1010 Původně návrh rozsáhlý normy (cca 90 stran), který stanovil základní pojmy z oboru měření délek a úhlů a ostatních geometrických veličin s přihlédnutím k automatizaci měření a řízení jakosti. Názvy jsou uvedeny česky a slovensky, pro informaci rusky, anglicky, francouzsky a německy. Norma definuje asi 150 pojmů a obsahuje ještě rozsáhlé vysvětlivky a doplňky. Později byl návrh normy bez úprav reklasifikován na platnou normu. ČSN 25 1010 byla schválena 13.2.1974 a nabyla účinnosti od 1.3.1974.