Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 25 0051
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 250051
Katalogové èíslo 1982
Název dokumentu Normální teplota pro srovnávání měřených hodnot závislých na teplotě
Anglický název Normal temperature for comparison of measured values dependent on temperature
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1958
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.200.20 - Přístroje pro měření teploty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace