Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0040
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730040
Katalogové èíslo 19592
Název dokumentu Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
Anglický název Loads of technical structures by technical seismicity
Datum vydání 01.03.1996
Datum ukonèení platnosti 01.05.2019
Datum úèinnosti 01.04.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040 - Pozemní stavby
91.080 - Stavební konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
5529ČSN 73 0036 1973
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507252ČSN 73 0040 2019
Anotace

ČSN 73 0040 Norma platí pro stanovení seizmického zatížení technickou seizmicitou a odezvy stavebních objektů bytových, občanských a objektů pro průmyslovou a zemědělskou výrobu v oblastech s výskytem technických otřesů na území ČR. Lze ji použít pro návrh a posouzení i jiných objektů a konstrukcí, pokud pro ně neplatí zvláštní normy nebo předpisy. Pro posuzování seizmických sil od velkých výbuchů platí článek 4.8 a pro posuzování vlivu seizmicity na nadzemní nádrže s vodou platí článek 5.7. Neplatí pro návrh a posouzení objektů a konstrukcí, které kmitají vlivem buzení instalovanými stroji nebo zařízením, nebo které jsou přímo pojížděny dopravními prostředky. Norma neplatí pro jaderné elektrárny. Normalizovány jsou zejména následující kapitoly: 4 - Zatížení, 5 - Odezva a její posouzení, 6 - Experimentální ověřování zatížení a odezvy. ČSN 73 0040 byla vydána v březnu 1996. Nahradila čl. 24 a část IV. ČSN 73 0036 jiné číslo) z 16.11.1973.