Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 10359-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 757430
Katalogové èíslo 19347
Název dokumentu Jakost vod - Stanovení fluoridů - Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci
Anglický název Water quality. Determination of fluoride. Part 2: Determination of inorganically bound total fluoride after digestion and distillation
Datum vydání 01.03.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
13.060.50 - Zkoušení vody na přítomnost chemických látek (příměsí)
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 10359-21994
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 10359-2 Norma obsahuje ISO 10359-2:1994. ISO 10359 se skládá ze dvou částí s obecným názvem Jakost vod. Stanovení fluoridů: Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody. Část 2: Stanovení celkových anorganicky vázaných fluoridů po rozkladu a destilaci. Tato druhá část normy specifikuje metodu stanovení organicky vázaných celkových fluoridů. Metodu lze použít u anorganicky značně znečištěných odpadních vod, které obsahují více než 0,2 mg.l-1 fluoridových iontů. Určité rušivě působící kationty popř. bor, které mohou být přítomny při stanovení fluoridů, se odstraňují při destilaci. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Vzorek vody se v alkalickém prostředí odpaří do sucha. Odparek se taví s hydroxidem sodným. Fluoridy se oddělí ze směsi kyseliny fosforečné s kyselinou sírovou destilací s vodní párou. Jejich koncentrace se stanoví v destilátu iontově selektivní fluoridovou elektrodou (viz ISO 10359-1)." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 10359-2 (75 7430) byla vydána v březnu 1996.