Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 2374
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 317630
Katalogové èíslo 19151
Název dokumentu Letectví a kosmonautika - Skelné lamináty a sendviče - Výroba zkušebních desek
Anglický název Aerospace series. Glass fibre reinforced mouldings and sandwich composites. Production of test panels
Datum vydání 01.05.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 83.140 - Výrobky z pryže a plastů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 23741991
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
29747ČSN 64 0221 1988
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 2374 Tato norma popisuje výrobu laminátových a sendvičových desek ze skelných tkanin a pryskyřičné směsi (dále jen pryskyřice - rozumí se směs pryskyřice nebo směs pryskyřic obsahující tvrdidla atd.). Zkušební tělesa, určená pro stanovení charakteristik skelných laminátů, pro ověření vlastností jejich složek nebo pro ověření lepicích vlastností a vlastností v sendvičovém uspořádání, jsou odebírána ze zkušebních desek ve shodě s příslušnými zkušebními normami. Tuto normu nelze použít pro výrobu zkušebních desek z jednosměrných skelných tkanin a pryskyřice.