Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 50(845)
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 18761
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení
Anglický název International electrotechnical vocabulary. Chapter 845: Lighting
Datum vydání 01.05.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
29.140.40 - Svítidla
91.160 - Osvětlení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 50(845)1987
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
59983ČSN IEC 50(845) 1996Z1
503071ČSN IEC 50(845) 1996A1
509884ČSN IEC 50(845) 1996A2
511232ČSN IEC 50(845) 1996A3
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
3108ČSN 36 0000 1967
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
59516ČSN EN 1838 2000
Anotace

ČSN IEC 50(845) Norma obsahuje IEC 50(845):1987. Normalizuje termíny a definice v češtině i v angličtině. Konečně uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: slovenština, francouzština, němčina, ruština, španělština, italština, holandština, polština, švédština. Velmi rozsáhlá norma, (cca 325 stran). Česky je uvedeno názvosloví, česky a anglicky je definováno více než 900 hesel. Z normy vyjímáme následující definice: 845-01-01 (Elektromagnetické) záření: 1. Vysílání pro přenos energie ve formě elektromagnetických vln nebo fotonů.2. Tyto elektromagnetické vlny nebo fotony. 845-01-02 Optické záření: Elektromagnetické záření s vlnovou délkou ležící mezi oblastí přechodu k rentgenovému záření (đ + 1 nm) a oblastí přechodu k radiovým vlnám (đ + 1 mm). 845-01-03 Viditelné záření: Jakékoliv optické záření schopné vyvolat vizuální počitek přímo. Poznámka: Nelze stanovit přesné meze spektrálního rozsahu pro viditelné záření, protože jsou závislé jak na množství zářivého toku, který dopadá na sítnici oka, tak na citlivosti oka pozorovatele. Obvykle se považuje za spodní mez vlnová délka mezi 360 a 400 nm a za horní mez vlnová délka mezi 760 a 830 nm. 845-01-04 Infračervené záření: Optické záření, jehož vlnová délka je delší, než je vlnová délka viditelného světla. Poznámka: Pro infračervené záření se obvykle rozděluje oblast vlnových délek od 780 nm do 1 mm na: IR-A 780 1 400 nm, IR-B 1,4 3 µm, IR-C 3 µm 1 mm. 845-01-05 Ultrafialové záření: Optické záření, jehož vlnová délka je kratší, než je vlnová délka viditelného světla. Poznámka: Pro ultrafialové záření se obvykle rozděluje oblast vlnových délek od 100 nm do 400 nm na: UV-A 315 nm 400 nm, UV-B 280 nm do 315 nm, UV-C 100 nm 280 nm. 845-01-06 Světlo: 1. Vnímané světlo (viz 845-02-17).2. Viditelné záření (viz 845-01-03). 845-01-20 Steradián (sr): Jednotka prostorového úhlu v SI jednotkách: prostorový úhel, který, leží-li jeho vrchol ve středu koule, vytíná na povrchu této koule plochu rovnou ploše čtverce, jehož strana se rovná délce poloměru koule. (ISO, 31/1-2.1, 1978. 845-01-31 Svítivost (zdroje v daném směru ) (Iv;I): Podíl světelného toku d­v, který zdroj vyzařuje ve směru elementu prostorového úhlu. Jednotka: cd = 1m.sr-1. 845-01-35 Jas (v určitém směru, na daném místě reálného nebo fiktivního povrchu) (Lv; L): Veličina daná vzorcem Lv = d2­v/(dA . cos ń.dŰ), kde d2­v je světelný tok přenášený elementárním svazkem procházejícím daným bodem a šířícím se daným prostorovým úhlem dŰ, který obsahuje daný směr; dA je plocha příčného řezu svazkem, který obsahuje daný bod; ń je úhel mezi normálou plochy řezu a směrem svazku. Jednotka: cd.m-2 = lm.m-2.sr-1. 845-01-38 Osvětlenost; intenzita osvětlení (určitého bodu na daném povrchu) (Ev; E): Podíl světelného toku d­v dopadajícího na elementární plošku dA obsahující daný bod a velikosti dA této plochy. Ekvivalentní definice: Integrál výrazu Lv.cos ń.dŰ přes polokouli viditelnou z daného bodu. Přitom Lv je jas v daném bodu v různých směrech dopadajících elementárních svazků o prostorovém úhlu dŰ a ń je úhel mezi jednotlivými elementárními svazky a kolmicí na danou plochu v daném bodu. Jednotka: lm.m-2. 845-01-50 Kandela (cd): Jednotka pro svítivost v soustavě SI. Je to svítivost zdroje, který vyzařuje v určitém směru monochromatické záření o kmitočtu 540 x 1012 hertzů a jehož intenzita záření v tomto směru je 1/683 wattů na steradián (16. Generální konference Míry a váhy 1979). 1 cd = 1 lm.sr-1. 845-01-51 Lumen (lm): Jednotka světelného toku v soustavě SI. Je to světelný tok emitovaný rovnoměrným bodovým zdrojem o svítivosti 1 candely do jednotkového prostorového úhlu (1 steradián). (9. Generální konference "Míry a váhy" 1948). Ekvivalentní definice: Světelný tok svazku monochromatického záření, jehož kmitočet je 540 x 1012 hertzů a jehož