Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 449
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330130
Katalogové èíslo 18605
Název dokumentu Napěťová pásma pro elektrické instalace v budovách
Anglický název Voltage bands for electrical installations of buildings
Datum vydání 01.01.1996
Datum ukonèení platnosti 01.03.2019
Datum úèinnosti 01.02.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 193 S21982
IEC 4491973
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 449 Norma je identická s IEC 449:1973 včetně jeho změny 1:1979 a zavádí HD 193 S2:1980, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 449:1973 včetně jeho změny A1:1979. Toto doporučení platí pro střídavé elektrické instalace v budovách napájených při kmitočtu nepřesahujícím 60 Hz a se jmenovitým napětím do 1 000 V včetně a pro stejnosměrné elektrické instalace budov napájené jmenovitým napětím do 1 500 V včetně. Z normy vyjímáme charakteristiku dvou pásem, a to: - Pásmo I a Pásmo II. Pásmo I zahrnuje: instalace, kde je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajišťována za určitých podmínek hodnotou napětí; instalace, kde je napětí omezeno z provozních důvodů (např. instalace pro telekomunikaci, signalizace, zvonky, ovládání a poplach). Pásmo II zahrnuje: napětí pro napájení instalací domácností, v oblasti obchodu a průmyslu. Toto pásmo zahrnuje všechna napětí pro veřejné distribuční systémy v různých zemí. Norma pak tabelárně charakterizuje střídavá (kapitola 3) a stejnosměrná (kapitola 4) napěťová pásma pro uzemněné a izolované nebo neúčinné uzemněné sítě. ČSN IEC 449 (33 0130) byla vydána v lednu 1996.