Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0872
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730872
Katalogové èíslo 18389
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
Anglický název Fire protection of buildings. Protection of buildings to extension of fire by air-distributing equipment
Datum vydání 01.01.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220 - Ochrana proti ohni
91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
22805ČSN 73 0872 1978
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0872 Norma platí pro projektování vzduchotechnického zařízení do nových i stávajících objektů. Obsahuje podrobné požárnětechnické požadavky pro prostupy a výfuky do vzduchu, pro jednotlivé prvky vzduchotechnického zařízení a pro odsávání hořlavých aerosolů, plynů, par a prachu. Odkazem na ČSN 34 1380 je řešena ochrana proti statické elektřině. (Poznámka: již od dubna 1979 platí pro ochranu před statickou elekřinou ČSN 33 2030, jíž byla ČSN 34 1380 zrušena a nahrazena.) ČSN 73 0872 byla schválena 18.8.1978 a nabyla účinnosti od 1.10.1979.