Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 27 0808
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270808
Katalogové èíslo 17927
Název dokumentu Zdvihací zařízení. Mechanické stojanové zvedáky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz
Anglický název Lifting appliances. Mechanical jacks. Safety demands for design and operation
Datum vydání 01.08.1995
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.10 - Zdvihadla a zvedáky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 27 0808 Kapitoly 3 až 8 a kapitola 11 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné pro mechanické stojanové zvedáky, které podléhají státnímu dozoru podle zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, na základě požadavku Ministerstva dopravy. Tato norma se vztahuje na mechanické stojanové zvedáky o nosnosti 2,5 t a vyšší, používané v soupravách ke zvedání a spouštění rozměrných břemen (např. kolejových nebo silničních vozidel, kontejnerů, apod.). Norma uvádí základní bezpečnostní požadavky na jejich konstruování, výrobu, zkoušení a provoz. Obsahuje tyto kapitoly: kap. 2: Termíny a definice, kap. 3: Všeobecné požadavky, kap. 4: Požadavky na výpočetní dokumentaci, kap. 5: Materiály a jejich výpočtové hodnoty, kap. 6: Zatížení a jejich součinitelé, kap. 7: Stabilita polohy zvedáků, kap. 8: Mezní hodnoty statických přetvoření konstrukce, kap. 9: Konstrukční požadavky, kap. 10: Požadavky na výrobu, označování, tabulky a nápisy, kap. 11: Zkoušení souprav zvedáků, kap. 12: Provoz zvedáků a jejich souprav, kap. 13: Údržba a opravy. (Zezávaznění viz výše.) ČSN 27 0808 byla vydána v srpnu 1995.