Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 380
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732820
Katalogové èíslo 17738
Název dokumentu Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Všeobecné zásady pro statické zatěžovací zkoušky
Anglický název Timber structures. Test methods. General principles for static load testing
Datum vydání 01.07.1995
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 3801993
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16001ČSN 73 2030 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 380 Norma je identická s EN 380:1993. Stanovuje všeobecné zásady, které je třeba použít pro statické zatěžovací zkoušky dřevěných konstrukcí. Norma je určena pro použití v případech, kdy je nutno ověřit zkouškami, že konstrukce vyhovuje stanoveným kritériím. Příslušné části lze použít pro zkušební zatěžování nebo pro zkoušení konstrukcí za provozu. Norma není určena pro zkoušení jednotlivých dřevěných prvků, jednotlivých spojů nebo modelů. Pro účely této normy platí tyto definice: Čl.3.1 Maximální zatížení: Zatížení při porušení nebo zatížení, při němž pokračuje přetvořování bez dalšího zvyšování zatížení nebo největší zatížení, dosažené při stanoveném přetvoření, popř. poměrném přetvoření. Čl.3.2 Dřevěná konstrukce: Prvek nebo soubor prvků, vytvářející nosný konstrukční prvek konstrukce nebo jeho část (např. trám, příhradový vazník, stropní panel nebo stěnový panel). Dále následují kapitoly: kap. 4 Značky, kap. 5 Všeobecné požadavky a kap. 6 Zkušební postupy pro statické zatížení. Stručná stavebně technická norma, neřešící samostatně požadavky bezpečnosti práce. ČSN EN 380 (73 2820) byla vydána v červenci 1995.