Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 17648
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik
Anglický název Electrical equipment and installations. Part 3: Assessment of general characterictics
Datum vydání 01.08.1995
Datum ukonèení platnosti 01.05.2011
Datum úèinnosti 01.09.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu zapracování
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 384.3 S11985
HD 384.3 S21995
IEC 364-31993
IEC 364-3/A11994
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
22394ČSN 33 2000-3 1995Z201.05.2011
83296ČSN 33 2000-3 1995Z301.05.2011
18694ČSN 33 2000-3 1995Z101.05.2011
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
32501ČSN 33 0300 1988
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83182ČSN 33 2000-1 ed. 2 2009
Anotace

ČSN 33 2000-3 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na základě požadavku jim pověřeného Českého úřadu bezpečnosti práce. Citované normy, které nebyly stanoveny jako závazné, se tímto opatřením nestávají závaznými. Norma je částí souboru norem ČSN 33 2000, do kterého jsou přebírány normy IEC 364. Tato norma stanoví základní charakteristiky zařízení v souladu s jednotlivými uvedenými kapitolami této normy z hlediska: účelů, ke kterým se má zařízení používat, jeho základního uspořádání a jeho zdrojů (část 31); vnějších vlivů, kterým má být zařízení vystaveno (část 32); vzájemné slučitelnosti použitých předmětů a různých zařízení (část 33); a konečně jeho údržby (část 34). Tyto charakteristiky se musí vzít v úvahu při výběru způsobů ochrany pro zajištění bezpečnosti a při výběru a instalaci zařízení. Za pozornost stojí zejména část 32, které se týká označování prostorů;toto označení je zpracováno tabelárně. Poslední část normy (část 35) se zabývá bezpečnostními opatřeními v případě nouze. Rozumí se jimi zejména zajištění zdrojů napájení při přerušení dodávky proudu. Norma obsahuje několik příloh, tabulek a grafů, zejména pro stanovení vzájemné závislosti teploty a vlhkosti vzduchu. ČSN 33 2000-3 byla vydána v srpnu 1995. Část (kap.) 32 nahradila ČSN 33 0300 z 4.7.1988 v celém rozsahu od data vydání ČSN 33 2000-5-51. Do vydání ČSN 33 2000-5-51 je možno nadále postupovat podle ČSN 33 0300:1988.