Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 75 6101
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 756101
Katalogové číslo 17564
Název dokumentu Stokové sítě a kanalizační přípojky
Anglický název Sewerage networks and connections
Datum vydání 1.8.1995
Datum ukončení platnosti 1.11.2004
Datum účinnosti 1.9.1995
Věstník vydání (měs/rok) 7/95
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
91.140.80 - Kanalizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
21528ČSN 75 6101 1995Z11.11.2004
55542ČSN 75 6101 1995Z21.11.2004
66375ČSN 75 6101 1995Z31.11.2004
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
32493ČSN 73 6701 1983
32494ČSN 73 6714 1981
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
21526ČSN EN 752-1 1997
54907ČSN EN 1610 1999
69120ČSN 75 6101 2004
Anotace

ČSN 75 6101 Čl.4.1.3, 4.4.1.4, 4.4.1.5, 4.6.23, 4.6.24, 4.8.9, 4.10.12.4, 7.1.5.9, 7.1.5.10 a 8.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství na základě jeho požadavku. Norma platí pro navrhování, posuzování, výstavbu a sanaci gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek měst, obcí, sídlišť, rozptýlené zástavby, průmyslových a zemědělských závodů, drobných provozů, sportovních areálů, dopravních staveb a jiných objektů, pokud pro ně neplatí jiné normy. Pro tlakovou a podtlakovou stokovou síť norma neplatí všeobecně, jen v uvedených jednotlivých ustanoveních. Dále norma platí pro navrhování a výstavbu dešťových vpustí sloužících k odvádění dešťových odpadních vod z pozemních komunikací a jiných ploch do stokové sítě. Norma platí i pro navrhování vnitřních příčných profilů a rozměrů stok městských a průmyslových stokových sítí jednotné i oddílové stokové soustavy bez ohledu na stavební materiál a způsob výstavby nebo sanace stok. Norma neplatí pro otevřené nebo zakryté záchytné a silniční příkopy, rigoly, propustky, potrubím vedené vodní toky a otevřené nebo zakryté žlaby v čistírnách odpadních vod. Účelem stokový sítí a kanalizačních přípojek podle této normy, je spolehlivé, hospodárné a zdravotně neškodné odváděné odpadních vod z určeného území nebo připojené nemovitosti do zařízení na čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod, dešťové nádrže) a do vodního recipientu). Tím stokové sítě a kanalizační přípojky zajišťují ochranu vodního recipientu před znečištěním odpadními vodami (tj. i znečištěnými dešťovými odpadními vodami) z urbanizovaných povodí). Pro spolehlivé a hospodárné odvádění dešťových vod do dešťové nebo jednotné kanalizace se doporučuje využívat zpomalení odtoku dešťových vod povrchovou retencí, popř. vsakováním a ve stokové síti trubní retencí. Nejobsáhlejší část norma se týká navrhování stokových sítí (kap. 4), kde jsou řešeny nejen technické požadavky, ale i složení splaškových vod (čl.4.2.1), výpočet množství odpadních vod a další. ČSN 75 6101 byla vydána v srpnu 1995. Nahradila ČSN 73 6701 z 25.4.1983 a ČSN 73 6714 z 2.11.1981.