Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 26 7408
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 267408
Katalogové èíslo 17414
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro automatické malé regálové zakladače
Anglický název Safety regulations for small automatic storage and retrieval equipment
Datum vydání 01.03.1995
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.080 - Zařízení pro sklady
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 26 7408 Obsahem této normy je technický předpis Evropské federace pro vnitropodnikovou dopravu FEM 9.754. Čl.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 a 5.6 této normy jsou podle § 3 zák. č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zák. č. 632/1992 Sb., závazné na základě požadavku Českého úřadu bezpečnosti práce. Tyto předpisy platí pro malé regálové zakladače, použité pro automatickou obsluhu regálů, kam patří malé regálové zakladače, které pracují v uzavřeném prostoru s max. výškou 12,5 m, max. nosností 315 kg a nemanipulují žádné neskladné náklady (celkové rozměry délka + šířka + výška menší než 2,5 m). Tyto malé regálové zakladače nemají žádné zařízení pro spolujízdu osob. Zakladače, které neodpovídají těmto charakteristikám, nespadají pod níže uvedená doporučení a musí odpovídat ustanovením FEM 9.753 "Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače". Z normy vyjímáme kap. 3 Provedení a vybavení, která stanoví: "Zakladače musí být provedeny tak, aby odpovídaly použitému materiálu, konstrukci, provedení a vybavení dle stavu techniky a zejména předpisům stanoveným v dokumentech sekce IX FEM a zákonným ustanovením země uživatele". Dále vyjímáme kap. 5 Bezpečnostní zařízení, která stanoví: "Tato opatření a zařízení jsou určena k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost osob a nákladu při dodržování platných zákonných předpisů země provozovatele, týkajících se určení příčin nebezpečí (včetně nebezpečí v souvislosti s údržbou a odstraňováním poruch). Prostředky k zabránění úrazů musí být uplatňovány v následujícím pořadí: Zabránění úrazů tím, že se již ve stádiu návrhu zakladače brání vzniku nebezpečí; není-li to možné, stanovení ochranných opatření. Za pozornost stojí v kapitole 5 ještě např. čl.5.1 Odnímatelná ochranná zařízení, dále čl.5.5 Zajištění proti vykolejení, překlopení a převržení, čl.5.6 Elektrická ochranná zařízení, čl.5.6.2 Zařízení pro nouzové vypnutí a čl.5.7 Osvětlení. Konečně zaznamenáváme kap. 6 Údržba, kontrola a opravy, čl.6.1 Údržba zařízení musí být prováděna v pravidelných obdobích. Norma končí Přílohou A (informativní), která stanoví: "V zemích Evropské federace pro vnitropodnikovou dopravu, které předpisy FEM 9.754 schválily, je tato norma závazná v celém rozsahu." ČSN 26 7408 byla vydána v březnu 1995.