Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 26 7407
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 267407
Katalogové èíslo 17413
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače
Anglický název Safety regulations for storage and retrieval equipment
Datum vydání 01.03.1995
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.080 - Zařízení pro sklady
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 26 7407 Obsahem této normy je technický předpis Evropské federace pro vnitropodnikovou dopravu FEM 9.753. Čl.3.1.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.5 a 5.7 této normy jsou podle § 3 zák. č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zák. č. 632/1992 Sb., závazné na základě požadavku Českého úřadu bezpečnosti práce. Tyto předpisy platí pro všechny druhy regálových zakladačů vedených po kolejnici a k nim příslušných přesuven. Z normy vyjímáme kap. 2 Konstrukce a vybavení, pravidla; která stanoví: "Zakladač musí odpovídat použitým materiálem, druhem, provedením a vybavením předpisům FEM, stavu techniky a rovněž příslušným předpisům země uživatele." Dále zaznamenáváme kap. 3 Regálové zakladače a v ní čl.3.1 Stanoviště obsluhy, čl.3.1.1 Ovládací zařízení, čl.3.1.2 Přístup a opuštění stanoviště obsluhy, čl.3.1.3 Provedení, dimenzování, stanoviště obsluhy, dále čl.3.1.4 Výstražná zařízení, čl.3.1.5 Osvětlení, 3.2 Zdvihové ústrojí, 3.2.4 Zajištění proti uvolnění lana a řetězu, čl.3.3 Pojezdové ústrojí, čl.3.3.3 Zajištění proti vykolejení, překlopení a převrhnutí, čl.3.6 Elektrická bezpečnost. Dále zaznamenáváme kap. 4 Přesuvny, a v ní čl.4.1 Bezpečnost proti klopení, kap. 5 Manipulační ulička a v ní čl.5.2 Bezpečné vzdálenosti, čl.5.6 Štítky, výstražná označení, konečně kap. 9 Zkoušky a průkaz a kap. 10 Podmínky pro řádný a bezpečný provoz zařízení. Norma končí Přílohou A (informativní), která stanoví: "V zemích Evropské federace pro vnitropodnikovou dopravu, které předpisy FEM 9.753 schválily, je tato norma závazná v celém rozsahu." ČSN 26 7407 byla vydána v březnu 1995.